Bilgilendirme Politikası

AMAÇ

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların şirket ortakları, çalışanlar, müşteriler, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeler, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yapılır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

İDARİ SORUMLULUK

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak yasal çerçevede Ziraat Sigorta A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan, Şirket’e ait içsel bilgilere düzenli ulaşan, Şirket’in gelecekteki gelişimini ve hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisinde olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Şirket'in bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kar-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan Genel Müdürlükteki bir kısım birimlerin yöneticileri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Bilgilerin Kamuya Açıklanması Durumundaki Yetkili Birimler: Genel Müdürün bilgisi dahilinde ilgili birim tarafından yapılır.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE AMAÇLARI

Bilgilendirmeler; mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir; 1- Şirketimiz Kurumsal Web Sitesi (www.ziraatsigorta.com.tr) 2- Şirketimiz Faaliyet Raporu 3- Medya Araçları 4- Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 5- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları 6- Sabit telefon ve GSM operatörleri üzerinden sağlanan iletişim (Çağrı / SMS hizmeti) 7- Web siteleri ve benzeri internet uygulamaları 8- Elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar

ŞİRKET WEB SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekildewww.ziraatsigorta.com.tr internet adresindeki Ziraat Sigorta A.Ş. web sitesi aktif olarak kullanılır. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Şirket vizyonu ve misyonu
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Şirketin sermaye yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Mali tablolar
 • Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
 • Genel Kurul Toplantısı Belgeleri ve Çağrıları
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 • Kurumsal Yönetim Uygulamaları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilgilendirme Politikası
 • Organizasyon Yapısı
 • Sık Sorulan Sorular

MALİ TABLOLARIN VE DİPNOTLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Periyodik dönemlerde T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Dairesi tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu, Reasürans Şirketleri, Ziraat Bankası ve diğer ortaklar tarafından talep edilen bilgiler ilgili departmanlar tarafından hazırlanarak, ilgili kurum yetkililerine yazılı olarak iletilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile mümkün olmaktadır. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil edildikten sonra ilan ettirilir.

FAALİYET RAPORU

Yıllık faaliyet raporu, sigortacılık düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.ziraatsigorta.com.tr) yayınlanmaktadır.

BASIN AÇIKLAMALARI VE YETKİLİ KİŞİLER

Gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinde gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı veya görsel medya vasıtasıyla basın açıklaması yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür ya da yetkilendirdikleri personel tarafından yapılabilir.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies