BİREYSEL FERDİ KAZA SİGORTASI

Genel Bilgiler

Ziraat Bireysel Ferdi Kaza Sigortası ile beklenmedik kazalara karşı hem sizi hem sevdiklerinizi koruyoruz. Sigortalı olarak belirtilen kişilerin kaza sonucu sürekli sakatlık halinde kendilerini, vefat durumunda ise yasal varislerini güvence altına alıyoruz.

Teminatlar

Sigortalının Kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde vefat etmesi veya iki yıl içerisinde daimi maluliyet durumumda tazminat ödenmektedir.


Teminatlar

Alternatif Teminat 1

Alternatif Teminat 2

Kazaen Vefat

50.000 TL 

100.000 TL 

Kazaen Sürekli Sakatlık

50.000 TL

100.000 TL 

Teminat Kapsamındaki Kaza Halleri Nelerdir?

Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
Bu Sigorta Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat vermektedir. İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesir ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller de kaza sayılır:

  • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
  • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
  • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
  • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Aşağıdaki haller de kaza sayılmaz:

  • Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
  • Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
  • Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
  • Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
  • Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar
Teminat Verilmeyen Meslekler

Yeraltı ve yerüstü maden, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı özelliği olan maddelerin imali, kullanımı, depolaması ve nakli, gemi yapımı, yüksek gerilim hattı, köprü, baraj ve enerji üretim santrallerinin inşası ve bakım/onarım faaliyetlerinden herhangi birini gerçekleştiren iş yerlerinde çalışan kişilerin, belirtilen faaliyet konularını ifası kapsamında meydana gelebilecek olaylar sonucu daimi maluliyeti ve vefatı poliçe kapsamı dışındadır.

Genel Şartlar

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları


Bilgilendirme Formu İçin tıklayınız


Ürünü satın almak için Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz.


Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies