Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Genel Bilgiler

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigortadır. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sigortadan yararlanabilmektedir. Bu sigorta ile, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik olmak üzere oluşturulan “ Devlet Destekli Alacak Sigortası”ndan sadece yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklarına yönelik;

 • Yıllık net satış hasılatı 3 milyon TL’den az olan mikro işletmeler,
 • Yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’den az olan küçük işletmeler,

yararlanabilecektir.
 

Yukarıda kapsama alınan işletmelerin sigorta teminatında yararlanabilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekir.

 • Sigorta başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması,
 • Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

Prim tutarı

Prim hesaplanmasında, Alacak Sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli olarak nitelendirilen ve arkasında herhangi bir teminat olmayan yurtiçi satışlarından elde ettiği cirosu esas alınır.

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda Hangi Satışlar Teminat Altına Alınır?

 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar
 • Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde Hasarın Teminat Altına Alınabilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir.
 • Faturaların vadelerinin azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemesi gerekmektedir.
 • Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
 • Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde Poliçe Kapsamına Hangi Faturalar Girmektedir?

Sigorta dönemi içinde teslimatı yapılmış mallar veya sunulmuş hizmetlere ilişkin olan ve malların teslim edilme tarihinden/sigortalı tarafından sunulan hizmetin ise tamamlanma tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmiş faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. Poliçe vadesinden önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.

Sigorta yaptıracak firmanın, poliçe primi dışında ödemesi gereken bir maliyet var mıdır?

Poliçe primine ek olarak sorgulama masrafları bulunmaktadır. Teklif aşamasında, sigortalanabilir cironun asgari %50’sini oluşturan alıcılarla ilgili olarak limit başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada, Sigortalı adayı ile risk değerlendirilmesi yapılan her bir alıcı için ayrı ayrı 10 TL sorgu ücreti yansıtılmaktadır. Poliçe yapılması durumunda, alıcı başına ek olarak 10 TL daha yıllık ücret alınmaktadır.

Hasar Ödemesi Ne Zaman Gerçekleşir?

Bekleme süresini (120 gün) takiben 30 gün içerisinde yapılan hasar başvuruları sonuçlandırılarak tazminat ödemeleri Merkez tarafından gerçekleştirilir.

Devlet Desteli Ticari Alacak Sigortası’na Nasıl Başvurulur?

Ürün başvurusu için Başvuru Formu’nu doldurarak zsdestek@ziraatsigorta.com.tr adresine gönderebilirsiniz.


Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ

 

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies